Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku Dz. U. nr 125 poz. 842 Ustawa o zmianie Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie nałożyła na gminy w art. 6 pkt. 2 następujące obowiązki:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 - 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. ( art. 9b ust. 3)

W związku z tym obowiązkiem zgodnie z ( art. 9a ust. 2) wymienionej ustawy Wójt Gminy Skąpe był zobowiązany do powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
1. Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/294/2013 Rady Gminy w Skąpem z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014- 2020
2. Następnie rozesłano formularze zgłoszeniowe do instytucji zawartych w art.9a pkt. 3, 4, 5 wyżej wymienionej ustawy, z których pracownicy mogą być powoływani jako członkowie do zespołów interdyscyplinarnych (jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
3. Zarządzeniem Nr 6/2011 Wójta Gminy Skąpe z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołano Zespół.
4. Po wyżej wymienionym fakcie rozesłano porozumienia o współpracy między instytucjami delegującymi swoich przedstawicieli a Wójtem Gminy Skąpe dotyczące współpracy w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym działającym na terenie Gminy Skąpe.
5. Na podstawie porozumień z 10.02.2010 zwołano pierwsze spotkanie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Na spotkaniu tym wybrano Gremium Zespołu.
6. Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie spotyka się nie rzadziej niż na 3 miesiące.
7. Grupy robocze spotykają się zależności od potrzeb i prac z konkretnymi przypadkami. Spotkania odbywają się poza terminami wyznaczonymi na spotkania całego GZI.

Podstawa prawa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

kontakt:
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skąpem
66-213 Skąpe 49
godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
tel. 68 34 19 108
e-mail: ops@skape.pl

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Strony internetowe

Złożysz wniosek on-line