Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Czcionka:
Klauzula informacyjna do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

TOŻSAMOŚĆ  
ADMINISTRATORA

Administratorami danych osobowych są:
1.  Wójt Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe.
2. Minister Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (00-513) przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5.


DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Skąpe można się skontaktować poprzez adres email: wojt@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; Z administratorem – Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można się skontaktować poprzez adres email: info@mrpips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.


DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Skąpe wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@skape.pl. Administrator – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iodo@mrpips.gov.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
1. Przyjęcia oraz rozpatrzenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
2. Zapewnienia realizacji uprawnień ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
3. Realizowania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, które zostały nałożone na Administratora

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe są  udostępniane podmiotom, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym oraz mogą zostać udostępnione innym organom działającym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe są przekazywane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sanguszki 1 na podstawie zawartej z tą firmą przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności pozwalającej na stwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe Użytkownika oraz członków jego rodziny są przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do karty stała się ostateczna.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
 DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Strony internetowe

Złożysz wniosek on-line